• 1. Definities
  1.1. "Bigoli": Verwijst naar de website en online diensten van Bigoli zoals beschikbaar gesteld voor gebruikers.
  1.2. "Gebruiker": Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Bigoli website bezoekt of gebruikt.
 • 2. Toepasselijkheid
  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Bigoli website en alle daarmee verband houdende diensten.
  2.2. Door gebruik te maken van de Bigoli website, gaat de Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • 3. Gebruik van de Website
  3.1. De Bigoli website is bedoeld voor legitiem en persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  3.2. De Gebruiker stemt ermee in de website niet te misbruiken voor onwettige of schadelijke activiteiten.
 • 4. Inhoud en Intellectuele Eigendom
  4.1. Alle inhoud op de Bigoli website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's en software, is eigendom van Bigoli en beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
  4.2. Gebruikers mogen de inhoud van de website niet kopiëren, wijzigen, distribueren, reproduceren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Bigoli.
 • 5. Privacybeleid
  5.1. Het privacybeleid van Bigoli regelt het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke gegevens van Gebruikers. Door gebruik te maken van de website stemt de Gebruiker in met het privacybeleid.
 • 6. Aansprakelijkheid
  6.1. Bigoli streeft naar het bieden van nauwkeurige en up-to-date informatie, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden op de website.
  6.2. Bigoli is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.
 • 7. Wijzigingen en Onderbrekingen
  7.1. Bigoli behoudt zich het recht voor om de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, onderbreken of beëindigen.
  7.2. Bigoli is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van dergelijke wijzigingen of onderbrekingen.
 • 8. Toepasselijk Recht
  8.1. Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Bigoli website is het Nederlands recht van toepassing.
  8.2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.
 • 9. Contact
  9.1. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Bigoli website, kan de Gebruiker contact opnemen via de contactgegevens verstrekt op de website.
 • Door gebruik te maken van de Bigoli website, stemt de Gebruiker in met bovengenoemde algemene voorwaarden.